Bộ ảnh sẽ cho bạn thấy thế nào là Ngã Cắm Đầu vào vật chất thật sự nếu chỉ biết mải mê vào chúng.